Osnovni principi za primjenu policijskih ovlaštenja 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

УНИВЕРЗИТЕТ СИНЕРГИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТУ
БАЊА ЛУКА
ТЕМА: Основни принципи за примјену полицијских овлаштења
(семинарски рад)
Ментор Студент
Проф. Др. Момчило Талијан Календар Дарко
Бања Лука, децембар 2009.
САДРЖАЈ
Увод.................................................................................................3
Полицијска овлаштења.................................................................4
2.1. Примјена полицијских овлаштења........................................5
3. Принципи у примјени полицијских овлаштења.........................6
3.1. Принцип законитости ( легалитета)...................................7
3.2. Принцип сразмјерности.........................................................7
3.3. Принцип опортунитета (дискреционог одлучивања).........8
3.4. Принцип полицијске превенције.............................................8
4. Литература.....................................................................................10
УВОД
У остваривању функцјоналне безбједности као виталног интереса сваке државе, полиције, као њен професјонални субјект, има веома значајну улогу. Њен основни задатак је да, заједно са осталом субјектима система безбједности, сачува основне вриједности државе које су прокламоване уставом и одржи што повољније стање безбједности. Она је специфичан орган државне управе који води борбу против криминалитета и других облика незаконитог и асоцијалног понашања на првој борбеној линији, гдје владају најсуровији усови рада. Због таквих услова рада, једино је полицији од свих органа државне управе дозвољено да, у условима предвиђеним законом, може употребити адекватна срества принуде. Сама чињеница да се употребом срестава принуде и других мјера и радњи које полиције проводи у оквиру своје надлежности озбиљно нарушавају уставна права и слободе грађана, обавезују полицију да се у провођењу утврђених овлаштења мора строго понашати у складу са законом и другим прописима који регулишу њен начин поступања. Само досљедно поштовање начела предвиђеним законом гарантује жељени успјех.
2. ПОЛИЦИЈСКА ОВЛАШТЕЊА
Под полицијским овлаштењима подразумјевамо мјере и радње које полиција може примјењивати у складу са законом и подзаконским актима који регулишу њену надлежност. Овлаштења су допуштен начин дјеловања и понашања у обављању полицијских послова. У складу са Законом о унутрашњим пословима Републике Српске, који у члану 27 прописује да полиција Републике Српске може примјенити следећа овлаштења:
Давање упозорења,
Издавање наређења,
Легитимисање лица,
Упућивање лица,
Позивање лица,
Довођење и задржавање на лицу мјеста извршења КД,
Ограничавање кретања на одређеном простору или објекту,
Лишавање слободе,
Спровођење и притварање лица,
Улазак у туђи стан или друге просторије,
Претрес туђег стана или други просторија ,
Претрес лица,
Употреба туђег саобраћајног срества или срества везе,
Употреба силе, ватреног оружја и тајни полицијских радњи,
Одржавање јавног реда и мира,
Обезбјеђење лица и објеката,
Кориштење аудио и видео снимања на јавним мјестима,
Контролисање саобраћаја на путевима,

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!