Osnovni subjekti socijalne prevencije prema maloljetnicima 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

УВОД
Када се говори о социјалној превенцији онда се може рећи да је она систем превентивних активности, метода, мјера и програма друштвених и државних субјеката у спречавању патолошкох друштвених појава. Да би се примјениле такве мјере, активности и методи, социјалне превенције према патолошким појавама, потребно је добро бити упознат са социо-културним, социолошким, социо-економским и социо-психолошким факторима (посредни или непосредни) који је узрокују и њених појавних облика.
Социјална преванција као таква може бити успјешна само ако је присутна координација, усклађеност и повезаност, систематска активност свих субјеката превенције у који врше превентивне програме.
Основна начела социјалне превенције су: законитост, хуманост, међусобна усклађеност дјеловања, научна заснованост, институционалност, програмирање превентивне дјелатности итд. Социјална превенција има за циљ стварање таквих објективних услова живота који ће поједине криминогене факторе, као и друге негативне утицаје, елиминисати, односно знатно умањити њихов ефекат.
Мјере социјалне превенције су саставни дио друштвеног процеса и као такве уткане су у развојну структуру друштва на социјалном, економском и културном плану. Главни поборник таквог става, који логично проистиче из чињенице да је претежан број држава угрожен криминалитетом који озбиљно нарушава њихове основне вриједности, јесу Уједињене нације. Сходно томе, социјална превенција је била предмет разматрања на многобројним конгресима Уједињених нација, нарочито у дијелу који се односи на малољетничку делинквенцију. Чињеница да је социјална превенција најчешће само дио укупног друштвеног процеса чини је у великој мјери зависном од општих кретања у друштву.
Превенција је у великој мјери и посљедица значајних промјена у друштву на економском и социјалном плану, и њени позитивни ефекти касније, наравно, све те процесе унапређују. Међутим, без обзира на то што социјална превенција није примаран процес, већ проистиче из њега, то је не чини мање значајном. С друге стране, социјална превенција повратно утиче на све друге процесе у друштву, јер њена основна програмска оријентација заснива се на отклањању узрока криминалитета који су присутни скоро у свим сферама друштва. Мјере социјалне превенције су веома бројне и њих је немогуће прецизно уоквирити у неке унапријед дате садржаје. Те мјере се могу само начелно везати за економске, здравствене, политичке, образовне и традиционалне садржаје, али оне, неминовно, имају и друге садржаје који су усмјерени на спречавање криминалитета.
МЈЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА
Мјере усмјерене на појединца – Под тим мјерама подразумјева се употреба превентивних техника које су усмјерене на појединце, потенцијалне преступнике, или на оне појединце који су већ исказали неке од облика делинквентног и криминалног понашања. Основни напору том смислу усмјерен је на развијање оних облика понашања који су друштвено прихватљиви, и који представљају реалну основу за будући друштвени живот појединца, који не би водио ка делинквентном понашању. У оквиру тих мјера се сасвим јасно потенцира да је знатан напор усмјерен, на примјер, на “младе“ и базично малољетна лица која су изложена ризику, због њиховог социјалног окружења. Конкретне технике које се предузимају у оквиру тих мјера су:
- запошљавање и тренирање: ова техника је релативно једноставна у теоријском смислу и подразумјева проналажење послова за младе, чиме се они “склањају са улице“ – (“дјеца улице“ и “дјеца са улице“) , и развијају позитивне вриједности према раду и друштву, те своје елементарне потребе задовољавају приливом материјалних средстава од рада. Проблем са овом техником је, међутим, у честом недостатку адекватних радних мјеста што је услов да се ова техника превенције оствари. Најчешће се зато за реализацију те технике спроводе широки програми запошљавања на бази мобилизације финансијских ресурса и социјалне организације појединих подручја,

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!