Policijska ovlašćenja 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

К Р И М И Н А Л И С Т И Ч К О – П О Л И Ц И Ј С К А А К А Д Е М И Ј А
З Е М У Н
С Е М И Н А Р С К И Р А Д
из предмета
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ
Рад: П о л и ц и ј с к а о в л а ш ћ е њ а
ЗЕМУН, 2010
Садржај:
1. Увод.......................................................................................................................................................................3
2. Услови за примену полицијских овлашћења ...................................................................................................4
3. Полицијска овлашћења утврђена ѕаконом о полицији......................................................................................5
3.1 Упозорење и издавање наређења 5
3.2 Провера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета 6
3.3 Позивање на разговор 7
3.4 Довођење лица 8
3.5 Задржавање лица и привремено ограничење слободе кретања 9
3.6 Tражење обавештења 10
3.7 Привремено одузимање предмета 10
3.8 Преглед просторија, објеката и документације и противтерористички преглед 11
3.9 Заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних средстава 11
3.10 Обезбеђење и преглед места догађаја 12
3.11 Употреба туђег саобраћајног средства и средства везе 12
3.12 Пријем пријава о учињеном кривичном делу 12
3.13 Јавно расписивање награде 13
3.14 Снимање на јавним местима 13
3.15 Полиграфско тестирање 13
3.16 Полицијско опажање и опсервирање 14
3.17 Tрагање за лицима и предметима 14
3.18 Заштита жртава кривичних дела и других лица 15
3.19 Прикупљање, обрада и коришћење личних података 16
3.20 Мере циљане потраге..................................................................................................................................16
3.21 Средства принуде 17
3.21.1 Физичка снага...................................................................................................................18
3.21.2 Службена палица..............................................................................................................18
3.21.3 Средства за везивање.......................................................................................................18
3.21.4 Специјална возила............................................................................................................199
3.21.5 Службени пас....................................................................................................................19
3.21.6 Службени коњ...................................................................................................................19
3.21.7 Средства за запречавање..................................................................................................19
3.21.8 Уређаји за избацивање млазева воде..............................................................................20
3.21.9 Хемијска средства............................................................................................................20
3.21.10 Употреба ватреног оружја.............................................................................................20
4.Тактика и начин примене овлашћења.............................................................................................................21
5.Закључак............................................................................................................................................................22
6.Литература.........................................................................................................................................................23
1. Увод
Овлашћења су законом прописане мере и радње којe овлашћена службена лица предузимају приликом вршења унутрашњих послова. Највећи број овлашћења прописан је:
-Законом о полицији;
-Закоником о кривичном поступку и
-Законом о прекршајима.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!