Policijski sistem Velike Britanije 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Seminarski Rad
Iz predmeta : Organizacija i nadležnost policije
Tema: Policijski sistem
Velike Britanije
Sadržaj
Strana
Sadržaj...................................................................................................................................................2
Uvod......................................................................................................................................................3
1. Policijski sistem Velike Britanije......................................................................................................4
1.1. Grofovijske policije (countu Forces)..................................................................................4
1.2. Gradske policije (City and Borough Forces)......................................................................4
1.3. Kombinovana policija (combined Police Forces)..............................................................4
1.4. Policija Londonskog sitija..................................................................................................4
1.5. Parohijska policija..............................................................................................................4
1.6. Metropolitenska Policija (Metropoliten Police Forces – Skotland Yard)..........................5
2. Velika Britanija uvodi biometrijske ID kartice.................................................................................6
3. Umjesto lične karte otisak prsta........................................................................................................7
4. Ešalon................................................................................................................................................8
5. Sjeverna Irska..................................................................................................................................10
Zaključak.............................................................................................................................................11
Literatura.............................................................................................................................................12
Uvod
Kao glavna obilježja kontinentalnog modela policijskog sistema se obično uzimju: postojanje nacionalne (podržavljene) policije kojom se upravlja iz jednog centra, tj. nacionalne vlade; koordiniranost akcije na teritoriji (tj. odsustvo konkurentnih nadležnosti); razlikovanje dve standardne nacionalne policijske organizacije – nacionalne policije i nacionalne žandarmerije; podjela policijske djelatnosti na djelatnost policije poretka (administrativna policija) i djelatnost istražne policije (sudska policija); nepostojanje autonomnih policijskih snaga ispod centralnog nivoa (osim pomoćnih i dopunskih snaga) i sl.
Svaki policijski sistem počiva na kompromisu konfliktnih ideja - policija treba da bude moćna, jaka i efikasna u sprečavanju zločina; ali ne i agresivna, kako ne bi ugrožavala lične slobode. Neophodnost nadzora nad radom policije uvedena je rezolucijom Generalne skupštine UN-a 1979. godine, kada je usvojen i Kodeks ponašanja službenih lica odgovornih za primjenu zakona.
Potreba za kontrolom policije stoji u tjesnoj vezi sa značajem diskrecionih prava i sa specifičnošću Ovlašćenja (legalna upotreba sile, lišavanje slobode, pretres) kojima ona raspolaže, a koja sadrže ozbiljne rizike od prekoračenja zakonskih granica. Ne radi se, dakle o nekakvom nepovjerenju i naročitoj sumnjičavosti prema policiji, već o jednoj potrebi koja se sve više javlja kao imperativ pravne države.
U savremenim državama postoje tri vrste nadzora nad policijom:
a) politički, na primjer kontrola preko parlamentarnih tjela;
b) građanski, uglavnom preko postupka po građanskim predstavkama;
c) interni, koji se sprovodi unutar policije.
ENGLESKA I VELS:
- U Velikoj Britaniji postoje 52 policijske službe organizovane na lokalnom nivou, u Engleskoj i Velsu 43 policijske službe, u Škotskoj osam, u Severnoj Irskoj jedna. Inspekciju policijskih službi, izuzimajući policijsku službu Londona (Metropolitan Police Force), obavljaju inspektori koji direktno odgovaraju centralnoj vladi. Najznačajniju instituciju nadzora predstavlja specijalni Odbor za žalbe na rad policije, ustanovljen 1984. po Zakonu o policiji iz 1996, predsednika te komisije imenuje kraljica, a osam članova i dva potpredsednika - državni sekretar. Nadležnost tog odbora biva automatski uspostavljena kada je policija prekoračenjem ovlašćenja izazvala smrt ili teške povrede nekog lica. U Škotskoj, umjesto ovog tjela krivične radnje radnika policije istražuje samostalni tužilac.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!