Posebne dokazne radnje 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

1. Uvod
Korišćenje savremenih i naučnih i tehnoloških dostignuća u suprotostavljanju kriminalitetu, pogotovo u segmentu njihovog otkrivanja i obezbeđenja dokaza, smatra se imperativom u savremenim uslovima. Organi unutrašnjih poslova mogu imati uspeha u suzbijanju teških krivilnih dela, naročito organizovanog kriminaliteta, samo uz korišćenje savremeneih sredstava. Prema tome ne dileme da li državni organi posebno organi otkrivanja i gonjenja, a prvenstveno policijski organi,treba da koriste savremena tehnička dostignuća, u suzbijanju kriminaliteta.
Specijalne istražne tehnike predstavljaju posebne metode koje se zasnivaju ne samo na korišćenju određenih tehnika već i u primeni posebnih sredstava, radnji i mera, što ove metode čini specijalizovanim, dajući im posebnu operativnu dimenziju. Nije od nekog posebnog značaja kako će se metodi zvati, odnosno koji će se termini koristiti u pojedinim zakonodavstvima. Bitno je da oni budu precizno regulisani i da se njihovim korišćenjem mogu obezbediti dokazi, naročito kod onih krivilnih dela kod kojih je teško ili nemoguće na drugi način obezbediti dokaze.

2.Posebne dolazne radnje
2.1. Tajni nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora, sredstava za komunikadiju na daljinu i privatnih razgovora koji se obavljaju u privatnim ili javnim prostorijama ili na otvorenom ( ZKP CG ), odnosno tajni zvučni nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima ( ZKP S )
Na današnjem nivou razvoja tehničke mogućnosti koje se mogu koristiti u za nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija u cilju suprotstavljanja kriminalitetu, stalno se razvija, težeći ka savršenstvu. Može se slobodno reći da je teško ostvariti sigurnost od prisluškivanja, bez obzira koje sredstvo telekomunikacije se koristi za međusobnu komunikaciju i bez obzira na to da li se lice nalazi na zatvorenom ili otvorenom prostoru. U tom kontekstu treba istaći da se stvaraju novi modeli „stenica“ koji se premanentno usavršavaju.
Ove specijalne istražne tehnike sastoje se u tajnom nadzoru ( prisluškivanju ) i snimanju razgovora koji se vode na daljinu. Tim radnjama obuhvaćen je nadzor tehničko snimanje svih sredstava za tehničku komunikaciju na daljinu. U tehničkom pogledu taj nadzor se odnosi na sva tehnička sredstva u bilo kojem obliku (stacioniranom, mobilnom,digitalnom, analognom, tonskom, slikovnom ...) koja korisnici upotrebljavaju, bilo poštanskih, bilo preko drugih organizacija, na koje se proteže ustavno-pravna i krivično pravna zaštita.
Elektronska tehnička sredstva se koriste za tajno prisluškivanje razgovora u određenim prostorijama, a donekle i u automobilima, i na otvorenom prostoru, ali i za tajnu kontrolu telefonskih razgovora i drugih sredstava komunikacija, kao pto su kompjuter, telefaks, pejdžer... Razna elektronska sredtva se koriste za nadzor i simanje razgovora putem drugih sredstava komunikacije, bilo žičanih bilo bežičnih veza, kao pto su telegrafski saobraćaj, mobilni telefoni, radio u tv veze... Danas kada kriminalitet postaje sve složenija negativna društvena pojava, kada teži ka ekspanziji, internacionalizaciji i ispoljavanju novih formi organizovanog kriminaliteta, logično je da ove mere tajnog nadzora i posebne dokazne radnje nalaze svoju punu primenu u operativnoj delatnosti policije, sa ciljem otkrivanja , razjašnjavanja i dokazivanja određenih krivičnih dela.

 

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!