Privredni kriminalitet 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMINALISTIKU I BEZBEDNOST
- Seminarski rad -
PRIVREDNI KRIMINALITET
Prof. mr Zlatan Filipović Vojkan Ristić (91/09)
Januar 2011, NIŠ
Sadržaj
Uvod………………………………………………………………………………………
3
1.Osnovne karakteristike privrednog kriminaliteta………………………………………… 4
2.Osvrt na etiologiju………………………………………………………………………... 5
2.1.Uzroci i uslovi privrednog kriminaliteta…………………………………………… 5
2.1.1.Propusti u unutrašnjem organizovanju……………………………………….. 6
2.1.2.Nedostatak kontrole privrednog kriminaliteta………………………………... 6
2.1.3.Propusti u intervenisanju……………………………………………………… 7
2.1.4.Nedovoljna zaštita imovine…………………………………………………… 7
2.1.5.Proces tendencije……………………………………………………………… 8
2.1.6.Liberizacija ekonomskog tržišta……………………………………………..... 8
2.1.7.Ostali uslovi…………………………………………………………………… 9
2.2.Uslovi iz predhodnog perioda kao značajni faktori nastanka i razvoja
privrednog kriminaliteta………………………………………………………………… 9
3.Specifičnosti tragova kod privrednog kriminaliteta……………………………………… 10
4.Zaključak…………………………………………………………………………………..13
Literatura…………………………………………………………………………………… 14
Uvod
U teoriji i praksi prisutna su različita shvatanja u pogledu pojma privrednog kriminaliteta.
Došlo je do povećanja broja subjekata koji se pojavljuju u privrednom poslovanju, kao i proširenje kruga lica koja su obuhvaćena pojmom odgovornog lica. U predhodnom periodu, jedna od najprisutnijih definicija bila je ona koja je pod pojmom kriminaliteta podrazumjeva sva krivična dela koja su izvršena na štetu društvene svojine. Privredni kriminalitet obuhvata one vidove kriminalnog ponašanja i delatnosti koje nastaju u ekonomskim odnosima i u vezi sa tim odnosima, a usmjereni su protiv ekonomskom sistema, bez obzira na zastupljene oblike svojine, i kao takvi su krivičnim zakonima i drugim zakonima predviđeni kao krivična dela.
1. Osnovne karakteristike privrednog kriminaliteta
Učinioci krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminaliteta sasvim dobro poznaju zakone koji regulišu oblast privrednog poslovanja koristeći određene praznine, nedorečenosti i česte izmene i dopune zakonskih propisa. U ovom konteksu dinamičnosti privrednog kriminaliteta, jedna od njegovih bitnih specifičnosti jeste prikrivenost. Kod privrednog kriminaliteta u vreme izvršenja nepoznati su krivično delo i njegov učinilac, pa se otkrivanjem krivičnog dela otkriva i njegov učinilac. Prikrivenost privrednog kriminaliteta ispoljava se u vidu tamne brojke, koja posebno dolazi do izražaja u realnom sagledavanju stanja i kretanja ovog vida kriminaliteta. Privredni kriminalitet ne egzistira uvek samostalno, već je u mnogim situacijama, u vidu pojedinih krivicnih dela, povezan sa drugim oblicima kriminaliteta, odnosno konkretnim krivičnim delima iz oblasti opšteg, ekoloskog, pa i političkog kriminaliteta. Izvršenjem krivičnih dela privrednog kriminaliteta narušavaju se ekonomski odnosi, dolazi do protivpravnog prisvajanja imovine u društvenoj, državnoj, privatnoj, zadružnoj i mešovitoj svojini, izbegavanja plaćanja carinskih, poreskih i drugih obaveza prema državi a, samim tim, i do neosnovanog bogaćenja jednog sloja ljudi. Krivična dela privrednog kiminaliteta, u najvećem broju, vrše odgovorna i službena lica, kao i privredne prestupe za koje je predviđena odgovornost i za pravno lice. Dokumentacija se pojavljuje kao osnovni materijalni dokaz (ugovori, fakture, narudžbenice, otpremnice, carinske deklaracije, i sl.), s obzirom na to da je teško doći do ličnih dokaza, a i iskazi lica u ovoj oblasti su dosta nepouzdani.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!