ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА НОВИ САД
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА И ДИПЛОМИРАНИХ ЕКОНОМИСТА ЗА РУКОВОДЕЋЕ КАРДРОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ АЛЕКСИНАЦ 4а
СЕМИНАРСКИ РАД
ТЕМА: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ПРЕДМЕТ: ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
САДРЖАЈ
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Опште карактеристике...............................................................................................................2
1.1. Појам............................................................................................................................2
1.2. Историјски развој........................................................................................................2
1.3. Карактеристике...........................................................................................................2
2.1. Власнички режим........................................................................................................3
2.2.Оснивачи.......................................................................................................................4
2.3.Карактер улога ............................................................................................................5
2.4.Начин оснивања...........................................................................................................5
3. Конститутивни акти ...................................................................................................................6
3.1.Оснивачки акти и статут.............................................................................................6
3.1.1.Оснивачки акт ..........................................................................................................6
3.1.2.Статут.........................................................................................................................7
3.1.3.Однос оснивачког акта и статута............................................................................7
4. Врсте акционарског друштва.....................................................................................................8
4.1. Затворено друштво.....................................................................................................9
4.2.Отворено друштво.......................................................................................................9
5. Поступак оснивања...................................................................................................................10
5.1.Поступак симултаног оснивања...............................................................................11
5.2.Поступак сукцесивног оснивања..............................................................................12
5.3.Оснивачка скупштина...............................................................................................13
6.Органи друштва.........................................................................................................................13
6.1. Скупштина акционара..............................................................................................13
6.1.1. Делокруг рада скуштине..........................................................................13
6.1.2. Врсте скупштина......................................................................................14
6.1.2.1 Годишња скупштина.................................................................14
6.1.2.2 Ванредна скупштина.................................................................14
6.1.2.3.Скупштина по налогу суда.......................................................14
6.1.3. Поступак сазивања скупштине................................................................15
6.1.4. Поступак рада и одлучивања...................................................................15
6.2. Управни одбор..........................................................................................................16
6.2.1. Надлежност управног одбора..................................................................16
6.2.2. Одлучивање управног одбора  ................................................................16
6.3. Извршни одбор..........................................................................................................16
6.4.Надзор у акционарском друштву.............................................................................17
6.4.1 Надзорни одбор .........................................................................................17
6.4.2. Интерни ревизор -одбор ревизора ..........................................................17
6.4.3. Стручни повереник акционарског друштва...........................................17
7. Акције.........................................................................................................................................17
7.1. Обичне и преференцијалне акције.........................................................................18
7.2. Одобрене и издате акције.........................................................................................18
8. Дивиденда .............................................................................................................................18
9. Промена облика друштва - Трансформација.........................................................................19
9.1.Трансформација у друштво са ограниченом одговорношћу.................................19
9.2.Трансформација у командитно друштво.................................................................20
9.3.Трансформација у ортачко друштво........................................................................20
10. Престанак друштва.................................................................................................................20
11. Литература...............................................................................................................................22
1. Опште карактеристике

1.1.Појам
Закон о привредним друштвима акционарско друштво дефинише као привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара ради обављања одређене делатности, под заједничким пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подељен на акције.
1.2.Историски развој 

 

OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!