Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39

Osnovni zadaci:
Definisati mesto interpersonalnih odnosa u poslovnoj komunikaciji
Definisati neverbalne poruke
Odrediti značaj neverbalnih poruka u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji
IZVOD
U diplomskom radu je opisan značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji, kroz interpersonalne poslovne odnose. Tačnije kroz poslovni razgovor i neverbalnu komunikaciju u poslovanju.
ABSTRACT
In this work will be explain inportance of nonverbal messages in bussines communication, throughout interpersonal bussines relationships. Exactly throughout bussines conversation and nonverbal communication in bussines.
SADRŽAJ
1. UVOD .................................................................................................1
2. INTERPERSONALNI ODNOSI U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI
2.1. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA .......................................1
2.2. PRIPREMA ZA RAZGOVOR …......................................................2
2.2.1. PLANIRANJE POSLOVNOG RAZGOVORA ..............4
2.2.2. ELEMENTI PRIPREME POSLOVNOG RAZGOVORA....5
3. POČETAK POSLOVNOG RAZGOVORA ...................................6
4. INFORMISANJE …...........................................................................7
4.1. TEHNIKE ZA INFORMISANJE SAGOVORNIKA I ZA OTKRIVANJE NJEGOVIH REAKCIJA ....................................................................8
4.2. POSTAVLJANJE PITANJA U POSLOVNOM
RAZGOVORU ……………………………………………………………….10
4.3. SLUŠANJE SAGOVORNIKA …………..............................11
4.4. GUBICI INFORMACIJA I NEJASNOĆE U KOMUNICIRANJU …..13
5. VEŠTINE VOĐENJA POSLOVNOG RAZGOVORA ………............14
6. NEVERBALNE PORUKE ……….......................................................16
7. NEVERBALNE PORUKE U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI…........18
7.1.
KONTAKT POGLEDOM ….........................................18
7.2. IZRAŽAJNOST LICA …....................................................20
7.3. POKRET GLAVOM ……................................................21
7.4. GESTOVI I POKRETI TELA ….…….................................23
7.5. DRŽANJE TELA .......................................................25
7.6. RAZDALJINA I ORIJENTACIJA …..............................25
7.7. PONAŠANJE DODIROM ............................................29
7.8. POJAVA I GRAĐA .......................................................30
7.9. KORIŠĆENJE VREMENA ............................................32
7.10. NEVERBALNI ASPEKTI GOVORA ......................32
8. ZAKLJUČAK .............................................................................34
1. UVOD
U radu koji sledi bice opisan značaj neverbalnih poruka u komunikaciji kao jednom od bitnih vidova poslovne komunikacije. O tome kako neverbalne poruke mogu pomoći prilikom poslovne komunikacije ali kako i izbeću neke od najčešćih grešaka kod neverbalnih poruka u cilju poboljšanja poslovanja. Kroz rad će biti takođe opisano mesto interpersonalnih odnosa u poslovnoj komunikaciji kao i značaj i korišćenje pojedinih vidova interpersonalnog komuniciranja u poslovnoj komunikaciji.
2. INTERPERSONALNI ODNOSI U POSLOVNOJ KOMUNIKACJI
2.1. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
Interpersonalna komunikacija se odvija između dva ili više lica usmenim ili pismenim putem, preko određenog medija komuniciranja (telefona, Interneta, faksa i si.) i na druge načine. U tekstu koji sledi posebna pažnja je posvećena poslovnom razgovoru, i poslovnom komuniciranju u poslovnoj komunikaciji.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!