Značaj obrazovanja za razvoj društva 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Beogradska Poslovna Skola

САДРЖАЈ:
Увод ........................................................................................................................................ 3.
Знање и образовање ....................................................................................................... 4.
Појмови и дефиниције ............................................................................................ 4.
Образовање ''по мери предузећа'' ........................................................................... 5.
Развој образовања ........................................................................................................... 5.
Значај образовања .......................................................................................................... 7.
Процес образовања ..........................................................................................................8.
Дуални модел образовања ...................................................................................... 9.
Јединствени модел образовања .............................................................................. 9.
Знање као интелектуални капитал 21. Века ............................................................... 10.
Образовање у функији привредног развоја ............................................................... 12.
Утврђивање потребе за образовањем ......................................................................... 14.
Образовање као ресурс 21. Века ................................................................................. 15.
Пројектована будућност образовања ......................................................................... 18.
Менаџери и образовање ............................................................................................... 20.
Унапређење образовања у Србији .............................................................................. 22.
Закључак ............................................................................................................................. 25.
Литература .......................................................................................................................... 27.
УВОД
Свака национална економија и њен дугорочни развој зависи готово искључиво од квалитета њених људских ресурса. У том случају, коришћење тих ресурса и улагање у њихов квалитет представљају примарни фактор развоја. Систем образовања основна је инфраструктурна претпоставка раста и развоја исто као што је то и систем транспорта, енергетски систем, мрежа институција и законодавство.
Окружење у којем се одвија привредни развој данас пружа одређене предности али и ограничења. Предности али истовремено и изазови јављају се глобализацијом, отвореном конкуренцијом и информатичким технологијама које су све то и омогућиле. Ограничења су у демографској структури становништва као и у наслеђу негативне селекције кадрова, ригидности институција и законодавства који данас кочи напредак и позитивне промене у друштву.
Савремене се националне образовне политике у развијеним земљама темеље се на концепту који су протеклих деценија разрађени у међународним организацијама које се баве образовном политиком (UNESCO, OECD, ILO, Савет Европе, Европска комисија) и које их препоручују својим чланицама у спровођењу националних образовних реформи. То су концепција доживотног учења, односно концепција друштва које учи.
Савремени образовни систем чини мрежа школских и нешколских организација повезаних партнерским односима. Школа више није једина образовна установа па се развој људских ресурса једне државе не сме редуковати на реформу школског система. У развијеним се земљама системом развоја људских ресурса обухвата школовање и младих и одраслих те неформално образовање одраслих, а све се више обзира поклања и самообразовању те информативном учењу.
Образовање се данас сматра условом опстанка и развоја модерних друштава. Опстају они који се најлакше прилагођавају и први усвајају новине.
1. ЗНАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
1.1. Појмови и дефиниције
Знање је најважнији људски ресурс и капитал, а с обзиром на неопходност имања информација (знања) да би се опстало у стално променљивом окружењу, данашње друштво називамо друштвом знања. У њему је образован човек у средишту пажње.
Потребно је дефинисати неке појмове који се користе као синоними за знање:
Учење је процес стицања вештина и знања, која резултирају у релативно трајној промени понашања.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!