Značaj porodice u procesu ozdravljenja našeg društva
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Departmant za pedagoške i psihološke nauke

Da bi smo dali odgovor na pitanje koji je značaj porodice u društvu i kakav porodica ima značaju u ozdravljenju našeg društva, potrebno je pre svega sagledati položaj i značaj porodice u razvoju pojedinca. Kriza u kojoj se nalazi naše društvo može se posmatrati sa nekoliko nivoa i aspekata. Od političke, ekonomske, društvene, moralne, pa sve do nivoa mnoštva ličnih kriza. Ako za trenutak zanemarimo političke i ekonomske aspekte krize, ostaju nam društvena i moralna kriza, kao nešto na šta pojedinac kao takav može u velikoj meri uticati, a u čijem rešavanju porodica ima centralno mesto .
Osnova kako društvene tako i moralne krize posledica je sukoba dve koncepcije porodice, tradicionalne koja je u osnovi patrijarhalna, i moderne (postmoderne) porodice, koji karakteriše sukob između logike patrijarhalnih odnosa u porodici i emancipacijskih tendencija uspostavljanja rodne ravnopravnosti.
Za početak da pokušamo definisati ono što porodica jeste, odnosno šta je ono što porodicu čini toliko važnom u razvoju kako jedinke tako i društva u celini.
Opšte prihvaćena definicija porodice je, da je porodica osnovna ćelija društva.
Porodica je mesto gde se svaka jedinka razvija, stiče prva iskustva i prva saznanja o svetu oko sebe, uspostavlja prve socijalne, emotivne i društvene kontakte, istovremeno porodica i porodično okruženje imaju izuzetno važnu ulogu u formiranju ličnosti pojedinca. Prema tome porodicu možemo definisati i kao:
Pojam braka i porodice se veoma često poistovećuju pošto brak predstavlja osnovu porodice, međutim dok je porodica intimna zajednica, brak je društvena zajednica i okrenuta je prema okruženju.
Prema W.F.OGBURN-u pored gore navedenih funkcija porodica ima i sledeće funkcije:
1.ekonomska funkcija
2.prenošenje znanja
3.izvor sigurnosti,zabave,olakšanja i rekreacije
4.izvor društvenog statusa
5.osnove za orijentaciju u životu
6.utočište,
7.emocionalna zajednica svojih članova
Ekonomska funkcija - tradicionalna porodica je i osnovna proizvodna jedinica, a moderna porodica ima ekonomsku dimenziju kroz finansijske doprinose članova porodice na osnovu rada van kuće i neplaćenog rada u kući
Prenošenje znanja - potomci preuzimali običaje i tehnologije rada od predaka
Izvor sigurnosti, zabave, olakšanja i rekreacije – pružanje podrške, saznanje da uvek posoji neko ko će priteći u pomoć, porodična okupljanja
Izvor društvenog statusa – ugled i položaj porodice
Osnove za orijentaciju u životu – prenošenje moralnih, verskih i drugih vrednosti i običaja
Utočište – sigurnost da bolestan pojedinac neće biti prepušten sudbini.
Emocionalna zajednica članova - osnivanje radi ljubavi,stalna potreba za osjećajem ljubavi i sigurnosti
Ako pogledamo gore navedene funkcije koje karakterišu tradicionalnu porodicu, videćemo da većinu funkcija u modernoj porodici preuzimaju neke druge društvene grupe.
Kao što je već rečeno, najveći deo problema je razlika u percepciji funkcije porodice, sa jedne strane nailazimo na klasično tumačenje porodice koja je po prirodi patrijarhalna. Prema nekim tumačenjima postoje tri vrste patrijarhata

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!