Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kamata kao cijena novca". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 

 UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE

Banja Luka

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA

KAMATA KAO CIJENA NOVCA

Istočno Sarajevo, decembar 2009.

SADRŽAJ

1. UVOD 3

2. POJMOVNO ODREĐENJE KAMATE  4

3. TEORIJE KAMATE    4

4. FUNKCIJE KAMATE  6

5. KAMATNA STOPA     6

6. OPERACIJE CENTRALNE BANKE NA OTVORENOM TRŽIŠTU            11

ZAKLJUČAK     12

L I T E R A T U R A        13

1. UVOD

Postoji više razloga zbog kojih zajmodavac naplaćuje kamatu i koji istovremeno predstavljaju determinante visine kamatene stope:

odloženo raspolaganje novcem – budući da svaki čovjek više voli da jednom sumom raspolaže danas, a ne u budućnosti, to je potrebno da zajmoprimac nadoknadi zajmodavcu to odloženo raspolaganje;

2. POJMOVNO ODREĐENJE KAMATE

Kada se želi sagledati priroda, uloga i efekti kamatne stope, potrebno je dati odgovore na sljedeća pitanja:

Šta su kamata i kamatna stopa?

Kakva je priroda kamate i izvor kamate?

Kakav je to oblik cijene?

Kako kamata djeluje na tržištu novca i kapitala?

Kako kamata djeluje na privredu u cjelini?

Uobičajeno se kamata definiše kao cijena pozajmljenog novca. Prema tome, može se reći da je to zajmovni kapital, ili da je vezana za zajmovni kapital. Međutim, kamata je iracionalni oblik cijene, jer ona nije jednaka vrijednosti koja se pozajmljuje, već je samo njen dio.

Kamata predstavlja naknadu koja se daje za korišćenje tuđih stvari u određenom vremenskom periodu. Obično se vrši u novcu, međutim može i u naturi. Nije jednaka cijeni koja se pozajmljuje, nego samo njenom dijelu.

3. TEORIJE KAMATA

U zavisnosti od vremena i iznesenih postavki vezanih za kamatu, a naročito da je kamata cijena pozajmljenog novca postoje različita shvatanja, tj. teorije. Kao najvažnije ističu se sljedeće:

Teorija likvidnosti,

Marksova teorija,

Kejnzijanska teorija, i

Monetaristička teorija.

Pristalice teorije likvidnosti smatraju da je kamata cijena za “odricanje od likvidnosti”. Prema ovoj teoriji vlasnik raspoloživog novca se za određeno vrijeme odriče od potrošnje ili upotrebe svog raspoloživog novca, pozajmljujući ga drugom subjektu na određeno vrijeme. Time on smanjuje svoje rezerve likvidnosti, a za to vrijeme na koje je pozajmio kapital dobije naknadu u obliku kamate. Ukoliko se radi o određenom rizičnom ulaganju onda se na to dodaje i određena stopa premije za rizik.

Kejnzijanska teorija kamatne stope polazi od toga da kamatna stopa treba da bude što niža da bi se preduzetnici podstakli da investiraju. To je poznata “politika jeftinog novca”. Da bi se podstaklo investiranje, kamatna stopa se mora oboriti da bi se destimulisala štednja, tj. želja za zadržavanjem neutrošenog novca. Kamata se, u zavisnosti od stanja i kretanja privrede, stavlja u funkciju odnosa sklonosti štednji, potrošnji i inve

...

 

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!