Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kapital banke i adekvatnost kapitala u bankama Federacije Bosne i Hercegovine". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 

OTVORENI UNIVERZITET «APEIRON» TRAVNIK

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU

„Kapital banke i adekvatnost kapitala u bankama Federacije Bosne i Hercegovine

SEMINARSKI RAD

Predmet: “Bankarstvo“

Semestar: treći

Smjer studija: Bankarstvo,finansije i osiguranje

Travnik; mart 2010. godine

S A D R Ž A J

Uvod.........................................................................................................................   2

1. Odnos kapitala i rizika.......................................................................................         3

2. Basel II u upravljanju kapitalom banaka........................................................   4

2.1. Basel I...............................................................................................................     4

2.2. Basel II - Uzroci nastanka novog sporazuma................................................ 5

2.2.1. Minimalni kapitalni zahtjevi ...................................................................... 8

2.2.2. Nadzor nad adekvatnošću kapitala..............................................................          8

2.2.3. Tržišna disciplina...........................................................................................       10

3. Adekvatnost kapitala u bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH)        11

Zaključak.................................................................................................................     14

Literatura................................................................................................................       15

Uvod

Kapital čine sredstva koja je vlasnik banke uložio u banku. Vlasnik ulaže novčana sredstva u banku, očekujući da ostvari zaradu u visini tržišne vrijednosti kamatne stope na uložena sredstva. Vlasnik kapitala često ostvari očekivani prinos na uložena sredstva. Međutim, ponekad vlasnik kapitala ne ostvari očekivani prinos.

Vlasnik kapitala suočen je sa dvostrukim rizikom :

1) rizik da će banka zaraditi manje od očekivanog prinosa, i

2) rizik da mogu da propadnu uložena sredstva.

Banke su suočene sa velikim pritiscima kako da obezbede i održe potreban nivo kapitala. Jedino na taj način banke štite interes deponenata, klijenata, investitora i javnosti od propasti banke.

Banke moraju da procjene potreban nivo kapitala iz slijedećih razloga:

1) Kapital banke štiti banku od njenog propadanja, ako ona nije u stanju da izmiri svoje obaveze ili je iskazala gubitak u poslovanju.

2) Nivo kapitala banke utiče na dobit akcionara banke.

3) Banka mora da obezbedi minimalnu količinu kapitala, koja je definisana kao adekvatnost kapitala banke.

Banka održava potreban nivo kapitala kako bi smanjila mogućnost da postane nesolventna. Potreban nivo kapitala štiti investitore i čini njihova ulaganja sigurnim. Što je veći kapital banke, to je manja mogućnost propasti banke.

U nestabilnim uslovima, kada je povećana mogućnost gubitka, menadžment banke održava visok nivo kapitala kako bi zaštitio interese akcionara. U stabilnim uslovima, menadžment banke smanjuje nivo kapitala, povećava multiplikator kapitala i na taj način uvećava prinos na kapital.

1. Odnos kapitala i rizika

Kapital i rizik su tijesno povezani. Kapital čine novčana sredstva koje vlasnik ulaže u banku. Banka plasira novčana sredstva na finansijskom tržištu na rizik vlasnika kapitala. Rizik vlasnika kapitala ogleda se u tome, da li će banka ostvariti planirani nivo prinosa na uložena sredstva ili sredstva mogu čak i da propadnu.

Prema tome, vlasnik kapitala može da ostvari određeni nivo prinosa ili da pretrpi gubitak na uložena sredstva. Rizik vlasnika kapitala je veliki.

...

 

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!