Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Karakteristike osnovnih elemenata proizvodnje". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ У НИШУ

СЕМИНАРСКИ РАД

Предмет: УВОД У ЕКОНОМИЈУ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНИХ

ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ

Наставник: Студент:

48-п/09

Ниш, децембар, 2009.

САДРЖАЈ

Увод 2

Суштина и својства производње          3

Основни елементи производње           4

Рад      4

Предмети рада            5

Средства за рад          6

Закључак         8

Литература      9

1. УВОД

Етимолошко значење појма економије води порекло још из античког доба. Сократов ученик Ксенофон у четвртом веку пре нове ере, написао је дело “Оикономикус” како би одгонетнуо тајну доброг привредног понашања. Отуда назив економија потиче од грчких речи “оикос” – кућа и “номос” – закон. Оикономиа и преводу значи правилно газдовање домаћинством.

У суштини појам економије подразумева систем друштвено економских односа који обухватају економску теорију,економску политику и економску праксу. Економија је наука која проучава друштвено економске односе,законе и категорије које их карактеришу.

Економија као наука, тежи изучавању општих и посебних проблема, који се односе на производњу,расподелу,размену и потрошњу.

Проучавање економије простире се на област укупне привреде једне земље,светске привреде и основних привредних субјеката,државе и њених институција. Посебне области за које економија исказује интересовање је новац, тј. креирање и поништавање новца, манипулација са новцем, кредит, камате и др.

На основу овога може се рећи да економија подразумева научну област чији је задатак да изучава друштвену страну материјалне репродукције, која се одвија посредством одговарајућих друштвених односа.

У оквиру система економсикх наука,постоје два подручја: микроекономија и макроекономија. Микроекономија изучава понашање привредних субјеката (предузећа..),појединца, домаћинства и др. у коришћењу расположивих ресурса и дохотка. Микроекономске дисциплине (економика предузећа,трговине,индустрије,саобраћаја…)

Макроекономија проучава законитости у друштвеној репродукцији земље. Макроекономске дисциплине (економска политика, политичка економија, монетарне и јавне финансије и др.).

У области економије формиран је већи број научних дисциплина где важно место заузима политичка економија. Она проучава друштвене односе у производњи, расподели, размени и потрошњи тј. у друштвеној репродукцији.

2. СУШТИНА И СВОЈСТВА ПРОИЗВОДЊЕ

Процес материјалне производње у суштини представља процес непрестаног деловања човека на природу, присвајање и прилагођавање предмета из природе својим потребама. Лов и риболов спадају у једне од најранијих видова производње. То значи да је она увек била услов опстанка људског друштва. Када говоримо о производњи, увек мислимо на производњу материјалних добара.

Производња се кроз историју мењала у оној мери у којој је човек успевао да овлада природом. Некада је човек помоћу рала обрађивао земљу, данас се пољопривредна производња обавља помоћу трактора и друге механизације.Производња је постојала на свим нивоима људског друштва и одговарала је степену развоја производних снага (нивоу развијености друштва). Она је вечита категорија без које није могуће замислити опстанак и развој људског друштва.

...

 

--------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!