Karakteristike sistema manadžmenta kvaliteta u PPS-u
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

Sadržaj
1. Uvod 3
2. Karakteristike SMK-a 4
2.1. Dimenzije kvaliteta 6
2.2. Savremeno upravljanje kvalitetom
proizvoda 7
3. Kvalitet proizvoda i usluga 10
3.1. Kvalitet proizvoda 10
3.2. Kvalitet usluga 11
3.3. Integralni kvalitet proizvoda 13
4. Zaključak 14
5. Literatura 15
1. Uvod
Kvalitet proizvoda se sve više nalazi u žiži interesovanja kako kupca, tako i proizvođača.
Kupac hoće da mu proizvod ispuni sve zahteve u pogledu funkcionalnosti, pouzdanosti, veka korišćenja, potrošnje energije, estetskog izgleda, pogodnosti održavanja i drugog.
Naravno, on to hoće po prihvatljivoj ceni i u zadatom roku isporuke.
Proizvođač je zainteresovan za kvalitet ne zbog imidža, ili iz ljubavi prema kupcu već zbog dobiti i dugoročnog prisustva na svetskom tržištu. Da bi to ostvario, upotrebni kvalitet, koji se kod njega stvara mora u potpunosti ispuniti potrebe kupca.
Polazeći od činjenice da je tržište ponude veoma razvijeno to se nameće ključno pitanje kako na njemu opstati. Najmoćniji nude po povoljnim cenama i u prihvatljivom roku isporuke. Te uslove moraju zadovoljiti i ostali. Medutim, probirljivi kupac zahteva mnoge elemente, koji se naizgled mogu učiniti da su sitnice, ali oni mogu biti odiučujući u opredeljenju kupca, pa ih sa tog razloga itekako treba zadovoljiti. To sve govori da kvalitet proizvoda postaje ključni faktor za uspeh proizvoda na tržištu.
Treba naglasiti da je Japan zahvaljujući, pre svega, svom originalnom menadžmentu, a i svojoj kulturi postao svetski predvodnik u kvalitetu.
Razvijena Evropa i Amerika su naterane da se zamisle kako da mu se suprostave u tržišnoj utakmici. Isprobavali su razne recepte, ali trend nije zaustavljen. Jedna od mera zaštite je i pojava serije međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta: ISO 9000 i ISO 14000. Evropske države i SAD su krenule u primenu ovih standarda, i sve to dobija formu pokreta za kvalitet i svedoči da bez kvaliteta nema opstanka.
2. Karakteristike SMK-a
Korisnici zahtevaju proizvode sa karakteristikama koje zadovoljavaju njihove potrebe i očekivanja. Ove potrebe i ova očekivanja izražavaju se u specifikacijama za proizvod i one predstavljaju ono , što se zajednički naziva zahtevima korisnika. Zahteve korisnika korisnici mogu specificirati u ugovoru ili ih može utvrditi sama organizacija. U oba slučaja korisnik je taj koji na kraju utvrđuje prihvatljivost proizvoda. Pošto se potrebe i očekivanja korisnika menjaju , zbog konkurencije i napretka tehnike, organizacije su primorane da stalno poboljšavaju svoje proizvode i procese.
R
аzvoj sistemа kvаlitetа predstаvljа, nа sаdаšnjem stepenu rаzvojа poslovnih sistemа, jedаn od nаjvаžnijh zаdаtаkа menаdžmentа nа kojimа morа dа se rаdi. Dа bi menаdžment rаdio nа rаzvoju sistemа kvаlitetа potrebno je dа znа štа je:

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!