Karakteristike turistike tražnje stanovnika Uba
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50 | Nivo: Univerzitet Singidunum

Uvod.....................................................................................................................................-3-
1. Turističko tržište......................................................................................................-4-
1.1. Pojam i klasifikacija turističkog tržišta......................................................................-4-
2.2. Karakteristike turističke ponude.................................................................................-6-
2.3. Karakteristike turističke tražnje.................................................................................-8-
2. Istraživanje ponašanja potrošača...............................................................-10-
3.1. Pojam i definicija istraživanja potrošača.................................................................-10-
3.2. Ciljevi istraživanja ponašanja turista..................................................................... -11-
3.3. Strategija istraživanja ponašanja potrošača u turizmu............................................-12-
3.4. Metode i tehnike prikupljanja podataka i kreiranje upitnika...................................-16-
3.5. Postupak istraživanja potrošača..............................................................................-21-
3. Eksperimentalno istraživanje.......................................................................-24-
3.1. Metodologija rada....................................................................................................-24-
3.2. Rezultati istraživanja................................................................................................-25-
4.2.1. Da li volite da putujete i koliko često to činite?........................................-25-
4.2.2. Glavna motivacija za odlazak na odmor stanovnika Uba.........................-26-
4.2.3. Izbor destinacije........................................................................................-27-
4.2.4. Uticaj faktora na izbor destinacije.............................................................-28-
4.2.5. Uticaj letnje i zimske sezone na turistička putovanja stanovnika Uba.....-29-
4.2.6. Tipovi smeštaja koje stanovnici Uba najčešće koriste na odmorima........-30-
4.2.7. Najčešće korišćeni vidovi transporta među stanovnicima Uba.................-31-
4.2.8. Način organizovanja putovanja.................................................................-32-
4.2.9. Primarni izvor informacija o nekoj destinaciji..........................................-33-
Zaključak........................................................................................................................-37-
Literatura......................................................................................................................-39-
Prilog.................................................................................................................................-40-
Uvod
Tržište predstavlja skup odnosa ponude i tražnje, tj. oblik putem koga se posredstvom novca vrši razmena materijalnih dobara i usluga.
Turističko tržište je skup odnosa ponude i tražnje u sferi usluga i dobara koji služe za podmirivanje turističkih potreba na jednom prostoru.
Konstitutivni elementi turističkog tržišta su turistička tražnja i ponuda, turistička usluga i cene.
Turistička ponuda predstavlja količinu dobara koja se plasira po određenim cenama, ako se radi o domaćem tržištu, odnosno, po određenom deviznom kursu, ako je u pitanju inostrano tržište.
Osnov turističke tražnje predstavljaju ljudske potrebe za putovanjima u okviru zemlje i inostranstva u turističke svrhe i platežna sposobnost nosilaca turističkih potreba. Osnovna specifičnost turističke tražnje jeste visok stepen njene elastičnosti.
Zbog specifičnosti turističkog tržišta neophodno je redovno sprovoditi marketing istraživanja.
Marketing je analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrolisanje potencijalnih izvora kupaca, politike i aktivnosti preduzeća, sa stanovišta želje da se zadovolje potrebe i zahtevi izabranih kupaca i na toj osnovi ostvari dobit.
Marketing istraživanje predstavlja sakupljanje podataka i informacija o tržištu. Važnost marketing istraživanja ogleda se u tome što kompanije kojima upravlja tržište uviđaju potrebu da uvek budu obaveštene o tome šta se dešava na tržištu. Ono umnogome pomaže u razumevanju potreba kupaca, što često nije lako jer se potrebe kupaca neprestano menjaju.
... 

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!