Karakteristike uspešnog projekta
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za dizajn

У В О Д
Пројекат је сложен, привремен и јединствен подухват који има за циљ да одређену активност, било да је производ или услуга, успешно реализује. Његова актуелност се базира на коришћењу великог броја учествујућих матерјалних и нематерјалних елемената, често великом броју ангажованих људи и сл. Привременост значи да сваки пројекат има свој почетак и крај, а јединственост да је сваки пројекат специфичан сам за себе и да га није могуће поновити. Пројекат представља корак у непознато. Пројектом се могу сматрати подухвати:пројектовање и конструисање куће, пројектовање новог прототипа, лансирање новог производа, имплементација новог систама, побољшање продуктивности у предвиђеном периоду... Да би се нека активност сматрала пројектом, она треба да има четири основне карактеристике:
-обухватност задатка
-непоновљивост подухвата
-сложеност задатка
-подршка.
Заједничке особине за све типове пројектасу:
-циљ
-рокови
-комплексност
-обим и природа задатка
-ресурси
-организациона структура
-информациони и контролни систем.
И М П Л Е М Е Н Т А Ц И Ј А
Фазе развоја пројекта и напредовања, треба да буду јасно дефинисане ради квалитетнијег праћења и управљања пројектом. Можемо јасно издиференцирати четири основне фазе:
конципирање
планирање
извршење(имплементација) и
завршетак.
Када су сви циљеви постављени, планови утврђени, све организационе припреме завршене и сви потребни ресурси обезбеђени, долази до кључне фазе процеса менаџмента, до момента када све активности треба покренути и започети извршење – имплементацију пројекта. Овај моменат је важан и због чињенице да се до тог тренутка, из објективних или субјективних разлога, цео поступак може зауставити или одложити, на одређено или неодређено време, свесно и без великих ломова. Сама чињеница да примена пројекта не почиње у предвиђено време може упућивати на неадекватно планирање и одређене пропусте у целокупном пројекту, ипак производи много мање штете него када се пројекат заустави или прекине у моменту када је његова имплементација већ започела. Такав случај има вишеструке негативне консеквенце, како у односу на спољни амбијент, тако и на унутрашње људске ресурсе ангажоване на пројекту. Пројекат који на тај начин заврши пре него што је заиста и почео, са аспекта људи који су учесници таквог пројекта, у негативном следу догађаја има шест фаза:
почетни ентузијазам
разочарење
паника
тражење кривца
кажњавање недужних
похвала оних који нису учествовали.
То је још један разлог да се имплементацији приступи са максималном одговорношћу и усаглашено са другим фазама пројекта, јер ова фаза представља сврху и кулминацију сваког пројекта.
У складу са овом анализом пројекта, имплементација представља фазу непосредног управљања ресурсима и координирања активности, како би се циљеви остварили, односно предвиђене активности или преузете обавезе оствариле на време и у оквиру зацртаних трошкова. Фаза имплементације не може се посматрати одвојено од планирања и организације које јој предходе, или од контроле која иде упоредо и након имплементације. Само ове четири фазе заједно чине целину, и само њихово стручно, одговорно и координирано обављање може дати пун ефекат. Активности везане за сам процес имплементације могу се поделити у две групе. Једну групу чине активности везане за технологију, процедуру и неопходне операције, а другу групу активности везане за људе као носиоце и кључни фактор сваке имплементације. Посматрано из тог угла, свака успeшна имплементација има више предуслова:

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!