Kazneno praven tretman na maloletnite delikventi (makedonski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: sv. Kliment Ohridski-Bitola

С О Д Р Ж И Ж И Н А
ВОВЕД
1. ПОИМ ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА -------------------- 1, 2
2. МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВВО --------------------------------- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ЗАКЛУЧОК
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
В О В Е Д
Малолетник е лице на возраст до 18 години кое според Конвенцијата за правата на детето се смета за дете.
Дете во ризик е малолетник кој во времето на извршување на дејството што со закон е определено како кривчно дело или прекршок, наполнило седум, а не наполнило четиринаесет години, дете во ризик се смета и малолетник до 14-годишна возраст - зависник од дроги, психотропни супстанци или алкохол, дете со пречки во развојот, дете-жртва на насилство, воспитно и социјално напуиштено кое се наоѓа во таква ситуација во која е отежнато или оневозможено остварувањето на воспитната функција на семејството или детето не е вклучено во системот на образование и воспитување или пак се оддало на питање, скитање или проституција, кое поради ваквите состојби може да дојде во судир со законот.
Помлад малолетник е малолетник кој во времето на извршување на дејството што со закон е определено како кривично дело или прекршок, има наполнето 14 години а не 16 години.
Помлад малолетник во ризик е лице во времето на извршувањето на дејството е предвидена парична казна затвор од три години или прекршок, има наполнето 14 години а нема наполнето 16 години, или е зависник од дроги, психотопни супстанци или алкохол, дете кое се наоѓа во таква состојба во која е отежнато или оневозможено остварувањето на воспитните функции, може да дојде во судир со законот.
Постар малолетник е малолетник кој во времето на извршувањето на дејството што со закон е определено како кривично дело, за кое е предвдено парична казна или затвор до три години или прекршок, има наполнето 16 години, а не наполнил 18 години, или кое е зависник од пороци или е оневозможено остварувањето на воспитните функциии кое при ваквите состојби може да дојде во судир со законите.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!