Kelijeva teorija kognitivnog pravca
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet Humanističkih nauka

S A D R Ž A J
1. Uvod 3
2. Pojam ličnosti 4
3. Kognitivna psihologija 5
4. Kelijeva teorija ličnih konstrukata 6
5. Principi Kelijeve teorije 7
6. Kelijeva teorija motivacije 8
6. Terapijski pristup 10
7. Primena Kelijeve teorije 11
8. Zaključak 13
9. Literatura 14
UVOD
Polovinom dvadesetog veka, kao reakcija na ograničenosti ranijih teorija motivacije, javlja se kognitivna teorija motivacije. U motivaciju se uvodi spoznaja. U ranijim psihološkim učenjima spoznaja je tretirana nezavisno od motivacije i nije dovođena u vezu sa tumačenjem motivacije. U -R obrazac Viner ugrađuje kogniciju i dobija "S - kognicija - R". Ubacujući kogniciju u S-R obrazac Viner uvodi izbor koji osoba čini između reakcija ili između više stimulansa.
Veliki broj psihologa je po raznim kriterijumima svrstan u kognitivistički pravac. Ovdje ću analizirati učenje Kelija i Hajdera, kao najreprezentativnijih predstavnika kognitivizma, a Festindžreove postavke o motivaciji ostavljam za kasniju analizu u okviru teorija unutrašnje motivacije. Tolmenovo učenje je sa stanovišta motivacije već veoma dobro obrađeno kod Čarlsa Osguda.
Kelijeva kognitivna teorija tumači ponašanje čovjeka na osnovu personalnih konstrukata. Među ljudima postoje razlike u percepciji podražaja i tumačenju okoline. Kognitivne strukture su različite među individuama i služe ličnosti za transformaciju i obradu podataka iz okoline.
POJAM LIČNOSTI
Psihologija ličnosti izučava celinu psihičkog života i ponašanja i traži šta je zajedničko i karakteristično za ljude kada se njihov psihički život i ponašanje prate kao celina.
Ličnost bi se mogla definisati kao način ponašanja karakterističan za pojedinu osobu. Proučavanje ponašanja pojedinca u celini i obraćanje pažnje na opšti način ponašanja ljudi i svakog pojedinca zadatak je psihologije ličnosti. Postoje tri glavne grupe problema psihologije ličnosti: pitanja prikazivanja i opisivanja ličnosti i strukture ličnosti, pitanja o dinamici ličnosti i problemi raznitka ličnosti.
Najpotpunija definicija ličnosti bila bi: kao jedinstvena organizacija osobina koja se formira uzajamnim delovanjem jedinke i sredine i određuje opšti, za pojedinca karakterističan način ponašanja.
Dva najčešća načina na koja se opšti način ponašanja ljudi prikazuje i pojedina ličnost opisuje su:
1. Navođenje nekih pojedinih opštih osobina ili crta i
2. Razlikovanje određenih tipova ličnosti.
Opšte osobine jesu crte ličnosti i one mogu biti više ili manje uopštene ili generalizovane, one mogu biti i više ili manje univerzalne. Razlikujemo crte temperamenta, karaktera i sposobnosti.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!