Marketing miks na firma (bugarski)
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

УВОД
През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.
Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност.
С избора на темата, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за основните теоретични аспекти на маркетинг микса като средство за въздействие върху пазара.
Тази цел предопредели и структурата на курсовата работа.
В първа глава е дефинирана маркетинговата стратегия и вътрешните и външни фактори, които трябва да се вземат под внимание при нейното разработване.
Във втора глава е разгледана продуктовата политика като основен елемент на маркетинг микса. Описани са етапите, през които минава разработването на продукта, за да стигне до пазара.
Трета глава е посветена на ценовата политика. Посочени са възможните ценови цели и стратегии, които могат да използват фирмите, както и основните методи на ценообразуване.
В четвърта глава са посочени особеностите на дистрибуционната политика и видовете канали за разпределение на продукцията.
Последната пета глава е посветена на комуникационният микс и провеждането на ефективна комуникационна политика.
Литературата, която е използвана е от български и американски автори.
І. Анализ на пазарните възможности и маркетинговата среда.
1. Мисия, цели, стратегии.
Мисията дава представа за основните насоки в дейността на фирмата и областите, в които е избрала да развива своя бизнес. Тя намира отражение в целите, които фирмата си поставя, като те я конкретизират и детайлизират. Стратегиите очертават начина и пътищата за достигане на фирмените цели.
Маркетинговата стратегия съдържа избора и анализа на целевите пазари и създаването и поддържането на подходящ маркетинг микс.
При разработването на ефективна стратегия е необходимо да се вземат под внимание два комплекса променливи величини-тези, имащи отношение към маркетинг микса, и тези, които съставляват маркетинговата среда. Променливите на решенията на микса - продукта, дистрибуцията, промоцията и цената, са фактори, върху които организацията има контрол. Променливите величини на маркетинговата среда са политическите, правните, регулативните, социалните, икономическите, конкурентните и технологичните сили. Тези фактори не подлежат на контрол от страна на организацията, но оказват влияние върху купувачите и решенията на маркетинговите мениджъри относно променливите величини на микса.
За да се разработи и ръководи маркетинговата стратегия е необходимо да се обърне внимание върху някои общи цели на управлението на маркетинга - анализ на пазарните възможности, развитие на маркетинг микса и ефективно ръководство на маркетинговите дейности.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!