Marketing plan - Partner inženjering d.o.o.
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije, Megatrend

С А Д Р Ж А Ј
УВОД…………………………………….....................................................3
СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА.......................................................................4
II а. Aнализа потрошача…………………………………………….....................4
Анализа тражње..............................................................................................4
Анализа крајњих потрошача..........................................................................4
Утицај окружења.............................................................................................5
II б. Aнализа конкурената…………………………………………......................5
II в. Aнализа маркетинг микса…………………………………..….....................6
II г. Финансијска анализа производа…………………………………................7
II д. Swot анализа....................................................................................................7
MAРКЕТИНГ ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈЕ................................................8
III а. Maркетинг циљеви ........................................................................................9
III б. Сегментације тржишта и избор циљног тржишта......................................9
III в. Позиционирање..............................................................................................9
TAKTИЧКИ МАРКЕТИНГ ПРОГРАМИ..................................................9
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН...........................................................................10
OРГАНИЗОВАЊЕ, ПРИПРЕМА, КОНТРОЛА МАРКЕТИНГ
АКТИВНОСТИ...........................................................................................11
ЗАКЉУЧАК.................................................................................................12
I УВОД
Предузећe “Партнер инжењеринг” д.о.о бави се пројектовањем и изградњом, рекострукцијом и адаптацијом стамбених ,пословних и индустријских објеката, као и пројектовањем и извођењем свих врста термо-техничких, електро и инсталација водовода као и гасних инсталација. Фабрика гасних котлова “Партнер Инжењеринг” која послује у оквиру предузећа “Партнер инжењеринг” бави се серијском производњом гасних котлова,који се користе за загревање просторија и припрему топле санитарне воде.У овом плану посебну пазњу сам посветила ФГК“Партнер инжењеринг”. Стратегија предузећа усмерена је на комплетирању потребне опреме за производњу гасних котлова чиме би се обезбедила конкурентнија тржишна понуда у земљи, као и услови за извоз.
II СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
IIа Анализа потрошача
Анализа тражње
Тражња за производом представља укупну количину производа коју ће купити одређена група потрошача на одређеном географском подручју, у одређеном временском периоду, по одређеном маркетинг програму.
На потражњу за гасним котловима битно утиче процес гасификације. На формирање тражње гасних котлова значајно утиче неколико фактора.У великој мери утиче и ниво(динамика) изградње стамбених објеката, јавних и пословних, укључујући и адаптацију постојећих објеката из разлога да не задовољавају савремене потребе и стандарде.
Нови трендови и промене које се одигравају на националном тржишту и у окружењу намећу потребу брже и интензивније гасификације и изградње објеката свих врста. То је на известан начин и гаранција да ће се преко овог раста расти и потражња за гасним котловима. Постојећи асортиман није на задовољавајућем нивоу.Производња и пласман гасних котлова одвија се преко неколико организација са ограниченом понудом. У таквим условима постижу се прекомерно високе цене. Све то указује да постојећи капацитети и асортиман понуде нису довољни за остваривање планираних пројекција у области гасификације стамбених, пословних и јавних објеката, што даје шансу за освајање нових модела.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!