Maslovljeva teorija
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Panevropski fakultet Apeiron, Banja Luka


SADRŽAJ
Uvod................................................................................................strana 2
Motivacija.......................................................................................srtana 3
Maslovljeva teorija ljudskih potreba...........................................strana 4
Fiziološke ili biološke potrebe.........................................................strana 5
Potreba za sigurnošću....................................................................strana 5
Potreba za pripadanjem.................................................................strana 5
Potreba za poštovanjem – samopoštovanje......................................strana 6
Potreba za samoaktuelizacijom – samoostvarenje............................strana 6
Zaključak........................................................................................strana 7
Bibliografija....................................................................................strana 8
UVOD
MOTIVACIJA
Šta je to, što nas pokreće da nešto uradimo? Zašto to ne možemo zadržati? Otkrivanje tih odgovora je veoma značajno kako bi mogli što bolje da se usmjerimo u pravcu ostvarenja našeg cilja. Motiv pokreće ljude na aktivnost, usmjerava ih u određenom pravcu i drži ih na tom kursu do postizanja cilja. Motivacija je složeni psihološki procos pokretanja, usmjeravanja i regulisanja naših radnji do ostvarenja motiva. Kod studenata motivacija za učenje može biti težnja za usvajnjem novih znanja i vještina. Ostati motivisan, je uvijek predstavljao problem. Kostantno se borimo sa strahom od neuspjeha, anksioznošću, negativnim mislima i strahom od budućnosti. Zato treba izblokirati ove negativne faktore koji dovode do:
nedostatka samopouzdanja - nevjerujemo da cu uspjeti, zašto pokušavati
nedostataka fokusa - ne znam šta tačno želim, kako ću to ostvariti
nedostataka smjera – na koji način to napraviti, kako se onda motivisati
U sebi moramo probuditi motivišuće misli i usresrediti se na zadatke koji su ispred nas, prije nego demolarizujuće misli postanu dominantne i desi nam se gore navedeno. Kako vidimo da je motivacija jedan od važnijih faktora za ostvarenje željenog cilja, treba joj posvetiti više pažnje.Motivacija u psihologiji predstavlja jedno od naj složenijih područja, zato što motivacijski procesi uključuju i čitav niz ostalih psihičkih procesa. Iako postoje mnoge teorije motivacije, ovdje ćemo samo spomenuti pet osnovnih:
teorija redukcije nagona
teorija poticaja
teorija optimalne razine uzbuđenja
teorija nesvjesne motivacije
teorija kongnitivne motivacije
Mnogi psiholozi objašnjavali su veliku razliku u načinu ponašanja kroz veliki broj različitih motiva. Samim tim, u svijetu postoje različiti teoretičari motivacije koji su izradili različite podjele motiva. U ovom radu će biti obrađena jedna od tih teorija, koja je i najpopularnija u svijetu menadžera, a to je teorija ljudskih potreba Abrahama Maslova.
MASLOVLJEVA TEORIJA LJUDSKIH POTREBA
Kao osnova ili pokretač nekog ponašanja kod čovjeka često može da bude ne samo jedan motiv već više njih istovremeno. U tom slučaju najčešće je jedan od njih snažniji i nameće se kao najvažniji pokretač ponašanja. Kod različitih ljudi i u različitim situacijama, različiti motivi će preuzeti dominaciju, a drugi će biti sporedni. Ipak, i u toj velikoj raznolikosti poštoje neke opšte zakonitosti, koji motivi će biti dominirati ,a koji će biti sporedni. Zato kad je riječ o važnosti motiva i njihovom rangovanju po važnosti za ljude, govorimo o hijerarhiji motiva. Najpoznatiju hijerarhiju motiva uradio je Amraham Maslov. On je hijerarhiju motiva zamislio kao jednu piramidu koja se sastoji od pet grupa potreba, a to su:

 

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!