Masovni mediji vaspitanje mladih 
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 54 | Nivo: Učiteljski fakultet, Novi Pazar

САДРЖАЈ
УВОД..............................................................................................................3
I УЛОГА МАСОВНИХ МЕДИЈА У ДРУШТВУ
Појмовна одређења..............................................................................4
Развој масовних медија.......................................................................6
Врсте и одлике масмедија
Штампа.......................................................................................7
Филм.........................................................................................12
Радио.........................................................................................13
Телевизија.................................................................................14
Компјутерска мрежа и виртуелно комуницирање................16
Значај и утицај масовних медија.......................................................19
II МАСОВНИ МЕДИЈИ И МЛАДИ
Распрострањеност масовних медија..................................................20
Коришћење медија од стране младих................................................22
Садржаји и програми које користе млади.........................................24
III ВАСПИТНИ УТИЦАЈ МАСОВНИХ МЕДИЈА
Начин деловања масовних медија на младе.....................................27
Манипулација и пропаганда..............................................................34
IV УТИЦАЈ И ЕФЕКТИ МАСМЕДИЈА
Емпиријско истраживање....................................................................35
ЗАКЉУЧЦИ РАДА........................................................................................49
ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................51
УВОД
У свом дипломском раду ћу се бавити једним занимљивим и врло важним питањем – утицајем масовних медија на васпитање младих људи. Покушаћу да истражим све особености васпитавања младих људи у сваременом добу, на који начин долазе до сазнања, који садржаји преовладавају њиховим интересовањима и на који начин би школа и породица могле предупредити негативан утицај истих.
Масовни медији добијају све значајнију улогу у усмеравању интересовања младих људи, у њиховој социјализацији и образовним потребама. На тај начин они утичу на формирање укуса, стила живота и вредносних оријентација младих.Утицај ваншколских институција на образовање и ваншколски облици стицања знања и добијања информација из разних области, показују да се мора уважавати њихово дејство и њихови образовни ефекти.
Анализа односа између масовних медија и образовања младих, показује да постоје различите функционалне и подстицајне могућности за потпуније остваривање њихових функција, циљева и задатака. Медији као моћни инструменти друштвене комуникације, у свом средишту, имају текућа збивања и промене у свим областима друштвеног живота.
Што се тиче самог потенцијалног утицаја медија на децу, он може бити и добар и лош, зависно од тога како је медиј употребљен. Битан је одабир садржаја који се слуша, чита или гледа. Медији, као што су новине и радио изгубили су на популарности, посебно код деце и младежи. Доминирају аудиовизуални медији, као што су видео игре, мобилни, интернет, телевизија, филм, али и класични медији (новине и радио), али у једном новом, мултимедијском руху. Живимо у добу мултимедија и то се никако не сме сметнути с ума.
Значај и важност ове теме лежи у чињеници да млади људи данас живе и васпитавају се у једном савременом миљеу, новој културној клими, брзом преношењу и мешању садржаја и једном универзалном аудиторијуму. Главни чиниоци савременог начина живота и образовања су управо, средства масовне комуникације. За обраду ове теме сам користила литературу и истраживачке радове из ове области.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- 

www.maturskiradovi.net 

 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com

 

 

 

 

besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!